17.8.2017 11:02

20 Αυγούστου οι πρώτες τουφεκιές. Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη φετινή Κυνηγετική Διάταξη

Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν λίγα λεπτά από τη Διεύθυνση Δασών Χίου η εφετινή Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Κυνηγιού. Αναλυτικά, με απόφαση του δασάρχη Κ. Μπέλλα, προβλέπονται:

1.Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017 – 2018 στον Νομό Χίου από 20- 8-2017 μέχρι και 28-2-2018. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κυνήγι του αγριοκούνελου έως 10-3-2018.

2.Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος, οι ημέρες του κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται παρακάτω:

Α. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 1. Αγριοκούνελο: Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 10-3-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, χωρίς περιορισμό. Από 1-3-2018 έως 10-3-2018 χωρίς συνοδεία σκύλου.

2. Λαγός: Από 15-9-2017 μέχρι 10-1-2018 μόνο Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή και μέχρι ένα λαγό σε κάθε έξοδο.

3. Αλεπού: Από 15-9-2017 μέχρι 20-1-2018 με την χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης και από 21-1-2018 μέχρι 28-2- 2018 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στις περιοχές του Νομού που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτες.

4. Πετροκούναβο: Από 15-9-2017 μέχρι 20-1-2018 με την χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης και από 21-1-2018 μέχρι 28-2-2018 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο στις περιοχές του Νομού που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτες. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου Γ.

Β. ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια

1. Νησιώτικη πέρδικα: Από 15-9-2017 έως 30-11-2017 μόνο Σάββατο-Κυριακή και μέχρι (4) πέρδικες σε κάθε έξοδο.

2.Τρυγόνι: Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 20-2-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι (12) τρυγόνια σε κάθε έξοδο.

3. Φάσα: Από 20-8-2017 έως 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 έως 20-2-2018 κάθε μέρα παντού, όπου επιτρέπεται το κυνήγι χωρίς περιορισμό.

4. Αγριοπερίστερο: Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 20-2-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, χωρίς περιορισμό.

 5. Ορτύκι: Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 20-2-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, μέχρι (12) ορτύκια σε κάθε ημερήσια έξοδο.

 6. Σιταρήθρα: Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 10-2-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, μέχρι (10) σε κάθε ημερήσια έξοδο.

 7. Δενδρότσιχλα, Κότσυφας: Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 20-2-2018 & Τσίχλα, Κοκινότσιχλα, Γερακότσιχλα : Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 28-2- Χίος 11-8-2017 Αριθ. Πρωτ. : 48852 Αρ. Απ. Διάταξης: 2 2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι & μέχρι (25) σε κάθε ημερήσια έξοδο συνολικά από όλα τα είδη.

8. Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα : Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 28-2-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, χωρίς περιορισμό.

9. Ψαρόνι: Από 20-8-2017 μέχρι 14-9-2017 μόνο μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών κάθε μέρα και από 15-9-2017 μέχρι 28-2-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι, χωρίς περιορισμό.

 10. Μπεκάτσα: Από 15-9-2017 μέχρι 28-2-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι (10) σε κάθε έξοδο.

 β) Υδρόβια και παρυδάτια

1. Σφυριχτάρι, Σουβλόπαπια, Φαλαρίδα: Από 15-9-2017 μέχρι 10-2-2018 & Χουλιαρόπαπια, Τσικνόπαπια, Σαρσέλα, Κιρκίρι, Πρασινικέφαλη, Κυνηγόπαπια, Ασπρομετωπόχηνα: Από 15-9-2017 μέχρι 31-1-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι (12) σε κάθε έξοδο συνολικά από όλα τα είδη.

2. Νερόκοτα, Μπεκατσίνι: Από 15-9-2017 μέχρι 31-1-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι (10) ανά είδος σε κάθε έξοδο.

3. Καλημάνα: Από 15-9-2017 μέχρι 31-1-2018 κάθε μέρα παντού όπου επιτρέπεται το κυνήγι και μέχρι (10) σε κάθε έξοδο.

 Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΜΕ Την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2017 μέχρι 20-1-2018 σε τρείς (3) ημέρες την εβδομάδα: (Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή) δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του λαγού.

Δ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ

-Το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι πρωί και βράδυ.

-Το κυνήγι για τα είδη των πουλιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

 -Το κυνήγι θηραμάτων στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας ζωής.

 -Το κυνήγι στα εκτροφεία θηραμάτων.

 -Το κυνήγι στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας. -Το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους (300) μέτρων από τις ακτές.

- Το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.

 -Το κυνήγι σε όλες τις περιοχές που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/85 ( ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.8353/ 276/Ε103 ΦΕΚ 415Β/23/2/2012) και ισχύει.

-Το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

- Το κυνήγι σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις κατά την περίοδο λειτουργίας τους και σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

 -Την αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός από εκείνα τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές και από το εξωτερικό εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που έχουν καθορισθεί από την υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ Οι κυνηγοί κατά την διάρκεια κυνηγίου λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

 ΣΤ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ Το κυνήγι μέσα στις ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών από 20-8-2017 μέχρι και 14-9-2017 όπως αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από σήμερα και λήγει την 31-7-2018, η δε τήρηση της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, την Αστυνομία και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες της Ρυθμιστικής Διάταξης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ.18 του ν.δ.86/69 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.δ. 996/71 και το άρθρο 9 του ν. 177/75 καθώς επίσης και με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των υπ΄ άρ. 414985/1985 και ΗΠ.8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ που ισχύουν για κάθε περίπτωση.

Η διάταξη αυτή να τοιχοκολληθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών Χίου και του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ». 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ