Κοινωνία

21/1/13 13:52

τελ. ενημ.: 21/1/13 13:52

Τι λείπει τελικά από το νέο λιμάνι;

Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για να αποκτήσει ολοκληρωμένη ωριμότητα το έργο του νέου λιμένα στο Κοντάρι υπολείπονται:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • ορισμός αποφαινομένων οργάνων από την ΕΣΑΛ
  •   διαμόρφωση και υποβολή φακέλου κρατικών ενισχύσεων προς έγκριση σε Γεν. Δ/νση Ανταγωνισμού της Ε.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ:

  • εκπόνηση απαραίτητης μελέτης Κόστους – Οφέλους (προϋπόθεση για υποβολή φακέλου Μεγάλου Έργου σε υπηρεσίες της Ε.Ε.)
  • δημοπράτηση, ανάθεση και έγκριση Οριστικής Μελέτης του κτιρίου εξυπηρέτησης επιβατών.
  • επικαιροποίηση με επανέλεγχο των τευχών δημοπράτησης, προκειμένου να περιληφθεί η ισχύς των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, με δεδομένο ότι στο προσεχές διάστημα θα τεθούν σε εφαρμογή τα νέα επικαιροποιημένα Ενιαία Τιμολόγια.

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • απόφαση συλλογικού οργάνου του φορέα λειτουργίας του έργου (Λιμενικό Ταμείο Χίου) στην οποία θα εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση του έργου από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
  • ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  • έκδοση θετικής γνωμοδότησης του Γ.Ε.Ν. επί της οριστικής μελέτης του έργου.
  • έκδοση θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Εφορίας Κλασσικών Προϊστορικών Αρχαιοτήτων επί της οριστικής μελέτης του έργου.
  • έκδοση θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Εφορίας Κλασσικών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων επί της οριστικής μελέτης του έργου.
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση