Κοινωνία

4/12/15 10:51

τελ. ενημ.: 4/12/15 16:05

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA)  το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη − EXECUTIVE MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

                                               

1. Ελεγκτική − Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Διοικητική Επιστήμη

3. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

4. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

                                      

Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα  και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης,  που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης.

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε., προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

 

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA  γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι  και διπλωματούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.    

 

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mba.aegean.gr  έως και την 10Ιανουαρίου 2016 (Έναρξη μαθημάτων: τέλη Ιανουαρίου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καμπούρη Ηλία, τηλ. 2271 0 35120, και στην κ. Βασιλείου Βάσω, τηλ. 2271 0 35122,  e-mail: mba@aegean.gr και στην ιστοσελίδα μας http://mba.aegean.gr.

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση