Σταθμός Ηλεκτρικής Ενέργειας καύσης φυτικών ελαίων/βιορευστών