Καθαρισμοί χειμάρρων

170.000 ευρώ για καθαρισμούς ρεμάτων και κλάδεμα δέντρων

Τις συμβάσεις 3 έργων συνολικού προϋπολογισμού 170.000 ευρώ υπέγραψε η Περιφερειάρχης Χρ. Καλογήρου. Οι υπογραφές αφορούν στα έργα: «Καθαρισμός ρεμάτων Κοκαλά, Αρμένη, Κουφού, Κρικελή», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. «Καθαρισμός ρεμάτων Σταυρού, Σιδηρού...