ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευχαριστήριο Οικογένειας π. Χριστοφόρου Γουρλή

Τελέσαντες καί τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνον τῆς  πολυαγαπημένης μας καί ἀειμνήστου συζύγου καί μητέρας μας πρεσβυτέρας  ΕΛΕΝΗΣ ΓΟΥΡΛΗ ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσωμε τό εὐχαριστῶ τῆς καρδιᾶς μας πρός ὅλους, ὅσοι ἀφουγκράσθηκαν τόν πόνον μας, μᾶς ἐστήριξαν μέ τήν προσευχήν τους καί ὄχι μόνον, καί ἐξέφρασαν τήν συμπάθειά τους καί τά πλούσια  εὐγενῆ αἰσθήματά τους στήν, κατά τό θέλημα τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ, δοκιμασία  μας. 

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε θερμότατα : 

Τούς Ἰατρούς καί νοσηλευτάς τῆς 2ας Παθολογικῆς κλινικῆς τοῦ ΝΙΜΤΣ, τόν Διευθυντήν τῆς Παθολογικῆς κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Χίου κ. Ἰ. Μαλακόν καί τόν νοσηλευτήν κ. Δ. Κουτσουράκην, οἱ ὁποῖοι ὡς καλοί Σαμαρεῖτες " ἔσκυψαν " πάνω της στήν διάρκεια τῆς ἀσθενείας της, ἐπιτελοῦντες ἀξίως τό λειτούργημά  

τους. 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου κ. Μᾶρκον, ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Ἐξοδίου  Ἀκολουθίας καί τόν Ἱ. Κλῆρον πού ἔλαβε μέρος σ’αὐτήν. 

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν καί τόν Θεοφιλέστατον  Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, γιά τά παρηγορητικά τους λόγια καί τήν προσευχήν τους. 

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια καί τό προσωπικόν τῶν Ἱ.Ναῶν  Εὐαγγελιστρίας καί Κοιμ. Θεοτόκου Τρουλλωτῆς, ὡς καί τά μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ  Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Εὐαγγελιστρίας. 

Τήν Διευθύντριαν καί τό διδακτικόν προσωπικόν τοῦ 2ου Δημοτικοῦ  Σχολείου πόλεως Χίου. 

Ὅλους, ὅσοι ἐξέφρασαν τά συλλυπητήρια τους εἴτε τηλεφωνικῶς, εἴτε μέσω  SΜS καί emails. 

Ὅλους, ὅσοι ἀντί στεφάνων προσέφεραν γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς εἰς  μνήμην της. 

Τέλος, τό εὐχαριστῶ τῆς καρδιᾶς μας, τό πιό ζεστό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ἀπευθύνομε πρός ἕνα ἕκαστον ἀπό τό πλῆθος τῶν εὐσεβῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι  κατέκλεισαν τούς Ἱ Ναούς Εὐαγγελιστρίας καί Κοιμ. Θεοτόκου Τρουλλωτῆς γιά νά συμπροσευχηθοῦν κατά τήν τέλεση τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας καί τοῦ  Τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου ἀντιστοίχως. 

Πρός ὅλους τούς ἀνωτέρω καί πρός ὅσους ἐλησμονήσαμε – παρακαλοῦμε νά μᾶς συγχωρήσουν - εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὅπως ὁ Χορηγός τῆς ζωῆς καί Δοτήρ τῶν ἀγαθῶν Κύριος χαρίζει ζωήν, ὑγείαν καί τό μέγα καί πλούσιον Ἔλεός  Του. 

 Μέ εὐγνωμοσύνη 

 π. Χριστοφόρος, Νίκος καί Βαγγελίτσα Γουρλῆ

 

Ευχαριστήρια
21/3/23 9:28

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ