Στέργιος Φασουλάκης

Στέργιος Φασουλάκης

01.09.2016 // 15:28

Τυπογραφεία και εκδόσεις

Οι εκδοτικές προσπάθειες ενός τόπου προϋποθέτουν  την ύπαρξη ενός τυπογραφείου. Στη Χίο η τυπογραφία ήλθε από το Παρίσι το 1819 με εισήγηση και ενέργειες του Κοραή αλλά πολύ σύντομα καταστράφηκε από τους Τούρκους,.  Μόλις που πρόφθασε να εκδώσει 4-5 βιβλία μικρούς σχήματος, σχετιζόμενα με την εκπαίδευση. Από αυτά τρία σώθηκαν και βρίσκονται στην Ελλάδα· τα άλλα βρίσκονται σε βιβλιοθήκες των Ηνωμέν ...