ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψήφισμα Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου Λιθίου δια εκδημίαν Βίκτωρος Ρορού

Ἐν Λιθίῳ καί ἐν τῷ Γραφείῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου, σήμερον τήν 21ην Φεβρουαρίου 2023 ἡμέραν Τρίτην καί ὥραν 10.30’ πρωινήν, τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Θεοφίλου Γ. Τσιγκαλάγη.

Εἰς τήν Συνεδρίαν παρέστησαν οἱ: 1)κ. Γεώργιος Σίσκος, Ἀντιπρόεδρος, 2)κ. Ξενοφῶν Μονιώδης, Ταμίας, καί 3)κ. Παῦλος Μονιώδης, Γραμματεύς.

Τό Συμβούλιον συνεδριάζει ἐν ἀπαρτίᾳ.

Γενομένης προσευχῆς ὁ Αἰδεσιμολ. Πρόεδρος ἐν καταφανεῖ συγκινήσει ἀναγγέλλει εἰς τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τήν ἐκ τῶν προσκαίρων πρός τόν «ἐξουσιαστήν τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου» Κύριον ἐκδημίαν τοῦ προσφιλεστάτου καί πολυσεβάστου προπάτορος τοῦ Μέλους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἐνορίας Νικ. Σφακιανούδη, Βίκτωρος Ροροῦ, ὅστις ὑπῆρξεν εὐσεβής Χριστιανός, ὑποδειγματικός πατέρας καί διετέλεσεν ἐπί σειρᾷ ἐτῶν Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος.

Το Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον ἀκοῦσαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Προέδρου,

ὁ μ ο φ ώ ν ω ς ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι

1) Νά παραστῇ σύσσωμον κατά τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν.

2) Νά μνημονεύηται τό ὄνομά του ὁμοῦ μετά τῆς ἀειμνήστου συζύγου του Στυλιανῆς εἰς τήν Ἱεράν Πρόθεσιν.

3) Νά τελεσθῇ Ἱερόν Μνημόσυνον, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῆς οἰκογένειας αὐτοῦ εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Λιθίου καί

4) Νά ἐπιδοθῇ ἀντίγραφον τοῦ παρόντος εἰς τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ

Μετά ταῦτα ὁ Αἰδεσιμολ. Πρόεδρος εἶπε τό «Δι’ εὐχῶν…» καί ἐλύθη ἡ συνεδρία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ἀκριβές ἀντίγραφον

Ἐν Λιθίῳ αὐθημερόν

Ὁ Πρόεδρος Τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

Διαφήμιση
Ψηφίσματα
1/3/23 12:26

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ