ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση εκποίησης ακινήτου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κωνσταντίνου Βασιλείου Τσαπάλα ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκποιήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών», όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει, ένα οικόπεδο (ακάλυπτο χώρο) περιφραγμένο, επιφανείας 571,54 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Χίου, στη θέση «Μπέλλα Βίστα» και επί της συμβολής των οδών Κλεάρχου Νενητούση, Ομηρίδων και Χιώτη Ναυτικού (με ΚΑΕΚ 510401432001/0/0), όπως αποτυπώνεται στο από 30-10-2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Σιδεράτου και περιγράφεται στην υπ’αριθμ. 6731/2003 πράξη Δωρεάς εν ζωή της Συμβολαιογράφου Καλλιμασιάς Χίου Μιχαλίνας Επιτροπάκη, νόμιμα μεταγεγραμμένης.

ΟΡΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

  1. Η τιμή εκκίνησης είναι 500.000 ευρώ.
  2. Το τίμημα είναι καταβλητέο εφάπαξ και τοις μετρητοίς κατά την ημέρα υπογραφής του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα για τη σύναψη του συμβολαίου μεταβίβασης, η αμοιβή του μηχανικού για ό,τι απαιτείται, ο φόρος μεταβίβασης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και εν γένει κάθε έξοδο που θα προκύψει κατά τη διαδικασία μεταβίβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταγράφεται με επιμελεία και δαπάνη του αγοραστή.
  3. Οι προσφορές που θα κατατεθούν στο Ίδρυμα πρέπει να είναι έγγραφες και σφραγισμένες και το Ίδρυμα θα παρέχει απόδειξη παραλαβής. Στην προσφορά θα αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ κλπ) και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας) του υποψήφιου αγοραστή καθώς και το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικώς.

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

  1. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή θα σταλεί άμεσα στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής, η οποία μπορεί μέσα σε ένα (1) μήνα να διατάξει τη μη σύναψη της σύμβασης με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της. Η άπρακτη πάροδος της μηνιαίας προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρμόδιας αρχής στη σύναψη του συμβολαίου. Μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας το Ίδρυμα αποστέλλει έγγραφη πρόσκληση στον αγοραστή με την οποία τον καλεί να καταθέσει άμεσα στο Ίδρυμα και το αργότερο εντός 5 ημερών εγγυητική επιστολή ύψους τουλάχιστον 5% της προσφοράς του και ισχύος ενός έτους και συγχρόνως τάσσει ημέρα, ώρα και τόπο σύνταξης και υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας και εντός μηνός από την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον αγοραστή με την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης.

Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο εντός της άνω ταχθείσας προθεσμίας, παρακρατείται η εγγυητική επιστολή και του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου.

  1. Το προς εκποίηση οικόπεδο είναι μισθωμένο με μηνιαίο μίσθωμα πεντακόσια (500,00) ευρώ και η μίσθωση λήγει την 31-5-2021.
  2. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ίδρυμα στο τηλέφωνο 22710 43385 από τις 9.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ..

Χίος, 15 Ιουλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Γενικές
1/9/20 12:36

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ