Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Δήμου Ψαρών έτους 2017

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ για το έτος 2017

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

468.496,44

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

2.300,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

1.715,15

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

18.859,53

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων

162.780,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

2.188.057,93

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

112.530,00

 

Σύνολο Πόρων

2.954.739,05

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

306.601,58

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

418.562,90

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

86.000,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

500,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

111.000,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

26.276,30

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

175.283,04

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

254.619,47

73

Έργα

1.222.241,90

74

Μελέτες

351.246,77

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

2.407,09

 

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών

2.954.739,05

 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ψαρών ψηφίστηκε με την 115/2016 (ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 5490/1-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

         Ψαρά, 2/2/2017

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος                                    Ο Δήμαρχος 

  Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

       Φιλίνης Γεώργιος                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος