Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ομηρείου

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -

       ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ για το έτος 2016

  Κωδικοί                             Έσοδα και Εισπράξεις                                                   Απολογισμός σε ευρώ

  Αριθμοί                                                                                               

  0             Τακτικά Έσοδα                                                                                                    367.588,68

  1 (πλην 13)                                       Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                                   3.512,00

  2             Έσοδα παρελθόντων ετών                                                                                               0,00

  31            Εισπράξεις από Δάνεια                                                                                                    0,00

  32            Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα                                                             0,00

                παρελθόντα έτη

  4             Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων                                                         83.987,40

  5             Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                                                             137.626,91

  13            Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                                                                           0,00

                Σύνολο Πόρων                                                                                               592.714,99

  Κωδικοί                             Έξοδα και Πληρωμές                                                   Απολογισμός σε ευρώ

  Αριθμοί                                                                                               

  60            Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                155.694,30

  61,62        Αμοιβές και παροχές τρίτων                                                                                       52.178,84

  63,64        Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                                                                99.889,22

  651          Τοκοχρεωλύσια δανείων                                                                                                   0,00

  66            Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών                                                                                  10.911,91

  67,68        Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                                                                   0,00

  81            Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                                                               15.979,33

  82,85        Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                                                              99.406,90

  83            Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                                                  0,00

                Επενδύσεις                                                                                                                  0,00

  71            Αγορές                                                                                                               20.808,58

  73            Έργα                                                                                                                         0,00

  74            Μελέτες                                                                                                                      0,00

  75            Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                                                                0,00

  652          Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων                                                                                  0,00

  9111         Αποθεματικό                                                                                                                0,00

                Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών                                                                     454.869,08