ρόσληψη δύο (2) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χίος :9-01-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                              Αριθμ. Πρωτ.:51          

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ                                                          

Μιχάλων 7                                                  

Τ.Κ. 82132, Χίος           

Τηλ.: 22710 80459 και 22710 21057

Φαξ: 22710 80459

                                                 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την

Πρόσληψη δύο (2) θέσεων  με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, που εδρεύει στη Χίο.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Την  αριθμ. 186/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Την υπ' αριθμ.πρωτ: 83271/29-12-2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου(για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την  αντίστοιχη χρονική περίοδο με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Ιατρική Φροντίδα βρεφών και νηπίων» .

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας ( ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2018

με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι:

 Η ιατρική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Χίο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ιατρική Φροντίδα βρεφών και νηπίων» Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2018, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η αμοιβή των παιδιάτρων για το διάστημα αυτό ορίζεται σε 8.000 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ).

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου

 

 

Οι υποψήφιοι  της ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 30 έως 65 ετών και να έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό 100,  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Χίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουντα  εξής δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 • Άδεια Παιδιατρικής ειδικότητας
 • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου
 • Βεβαίωση ανεργίας (όπου υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας, Δήμου Χίου, Μιχάλων 7,Τ.Κ 82132 απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπόψιν κας Δέσποινας Μαμούνα  (τηλ. επικοινωνίας: 2271021057 εσωτ.6). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΟΙ Υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην

ανωτέρω διεύθυνση και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου(chioscity.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ