Πρόσληψης μιας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου( με αντίτιμο) του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Χίος :30/11/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                              Αριθμ. Πρωτ.:4811            

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ                                                          

Μιχάλων 7                                                  

Τ.Κ. 82132, Χίος           

Τηλ.: 22710 80459 και 22710 21057

Φαξ: 22710 80459

                                                 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την

Πρόσληψης μιας (1) θέσης  με σύμβαση μίσθωσης έργου( με αντίτιμο) του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, που εδρεύει στη Χίο.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Την  αριθμ. 40/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Την υπ' αριθμ.πρωτ: 47848/08-08-2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου( με αντίτιμο), συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την  αντίστοιχη χρονική περίοδο με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου « Ιατρικές Υπηρεσίες στα μέλη του ΚΑΠΗ Χίου» για τον ιατρό παθολόγο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

 

Έως 12 μήνες

1

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι:

 Η παρακολούθηση της σωματικής υγείας, η παροχή υποδείξεων, ιατρικών συμβουλών,

ιατρικών συνταγών – γνωματεύσεων, παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις σε Νοσηλευτικά

Ιδρύματα και μέτρα για την σωματική και ψυχική υγεία των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ (δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες κάθε φορά, με προβλεπόμενη δαπάνη 5.000€ για δώδεκα μήνες).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παθολόγου

 

Οι υποψήφιοι  της ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 30 έως 65 ετών και να έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό 100,  προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Χίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουντα  εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Τίτλους σπουδών
 6. Άδεια άσκησης Επαγγέλματος
 7. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Ιατρού Παθολόγου
 8. Εμπειρία

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας, Δήμου Χίου, Μιχάλων 7,Τ.Κ 82132 απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπόψιν κας Δέσποινας Μαμούνα  (τηλ. επικοινωνίας: 2271021057 εσωτ.1). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΟΙ Υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας στην

ανωτέρω διεύθυνση και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου(chioscity.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ