«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ OPERATING LEASING»

 

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               ΧΙΟΣ  13/07/2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                             Α.Π.    4793

ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

                                                           

Τμήμα             :           Τμήμα Προμηθειών

                                     Δ.Ε.Υ.Α. Χίου

Τηλέφωνα       :           2271044354

Fax                  :           2271029820

                                                                       

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ OPERATING LEASING»

 

            Η Δ.Ε.Υ.Α.Χίου ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ OPERATING LEASING» προϋπολογισμού δαπάνης 28.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και πραγματοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος – έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη27/07/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.  Τα απαραίτητα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να  τα προμηθευτείτε  από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίουhttp://www.deyaxiou.gr