Προμήθεια Ιματισμού Εργασίας-ΔΕΥΑΧ

 

ΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Χίου), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτήςκαι τηνυπ’ αρ.106/2017απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη προμηθευτή με προϋπολογισμό 22.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

Κριτήριο ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης θα είναι(12) μήνεςαπό την υπογραφή της.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στηνιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 27/04/2017 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί στις 04/05/2017 και ώρα λήξης  10:00 π.μ.

 

 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

  Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ