ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) που έχει την έδρα της στην Χίο (οδός Δημοκρατίας 4, ΤΚ 82131)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019 »

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 133.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016

Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους Πόρους της Επιχείρησης σε βάρος των Κ.Π. 64.00.0016 και 64.08.0016  του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΧ για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

α/α

Είδος

CPV

1

Πετρέλαιο Κίνησης

09134100-8

2

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων

09132100-4

3

Πετρέλαιο Θέρμανσης

09135100-5

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Καύσιμα κίνησης», εκτιμώμενης αξίας 123.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 2  : «Καύσιμα θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 10.000,00 πλέον ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr αλλά και την Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΧ www.deyaxiou.gr. (πληροφορίες: κ. Αναστασιάδης Δημήτριος τηλ.: 22710-44351 εσωτ.244, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, ή σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι διαγωνιζόμενοι να ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία  επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, να πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, να διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί ως “Οικονομικοί Φορείς” στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αύξων αριθμός συστήματος: 51353

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

27/12/2017

 

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/12/2017 ώρα 07.00

 

  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/01/2018  ώρα 17.00

 

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26/01/2018  ώρα 10.00

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

27/12/2017 

 

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο

27/12/2017

 

            Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑΧ ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης) εκτός Φ.Π.Α. κάθε τμήματος της προμήθειας.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Ο χρόνος ισχύοςτων προσφορών είναι 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, βαρύνουν αναλογικά, σε κάθε περίπτωση, τους προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι.

 

 

Χίος, 21/12/2017

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου

 

 

 

Νεαμονίτης Παντελής