ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 13/2017 διάταξη της Ειρηνοδίκη Χίου κ.Θεοδώρας Αρώνη (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας),τροποποιήθηκε το καταστατικό του συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ»που εδρεύει στο σχολείο (Γυμνάσιο) του Βροντάδου Δήμου Χίου, ως προς όλα τα άρθρα του πλην του άρθρου 3, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αποτελούμενη από 22 άρθρα από 18-10-2017 Τροποποίηση Καταστατικού του.                                

Χίος, 6 Νοεμβρίου 2017

        H Πληρεξούσια Δικηγόρος

                                        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ. ΧΟΥΛΗ