Περίληψη Ίδρυσης Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Την 10-03-2017 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμό 4/2017 διάταξη της Ειρηνοδίκη Χίου, με την οποία έγινε δεκτή η αναγνώριση σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.), Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ» και έδρα τη Χίο. Το Σωματείο έχει τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού του, το οποίο αποτελείται από 22 άρθρα.

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

Γεωργία Κουγιούλη