ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ»

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                     ΧΙΟΣ  13/07/2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4769

Διεύθυνση       :           Δημοκρατίας 4

Τμήμα             :           Προμηθειών

Τηλέφωνο       :           2271044351 - 57

Fax                  :           2271029820

                                    2271041553

E-mail              :           promithies@deyaxiou.gr

Πληροφορίες   :           Καλογεράκης Πέτρος

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χίου (Δ.Ε.Υ.Α.Χίου), προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτήςκαι τηνυπ’ αρ.194/2017απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη Προμηθευτή με προϋπολογισμό 55.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

Κριτήριο ανάθεση είναι η χαμηλότερη προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι(12) μήνεςαπό την υπογραφή της.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι Αεροδρομίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στηνιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου http://www.deyaxiou.gr/

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 03/08/2017 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00 π. μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί στις 10/08/2017 και ώρα λήξης  10:00 π.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου

 

 

 

ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ