Περίληψη Διακήρυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

 

                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 120 του  Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου:  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΧΙΟΥ»,                                    με προϋπολογισμό 724.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ 17%).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 617.126,28 € (συμπεριλαμβάνεται δαπάνη εργασιών,  ΓΕ&ΟΕ  και δαπάνη απροβλέπτων 15%).

  1. Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ)  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορίου Αιγαίου   (www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi), εκτός της οικονομικής προσφοράς. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από την έδρα της Υπηρεσίας, Πολυτεχνείου 1 (1ος Όροφος) Χίος, μέχρι την   13/04/2017.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271350508 και fax 2271350546, και αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα Κωστάλα Κλαίρη.
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   20-04-2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ  και οι προσφορές θα υποβληθούν κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του N.4412/2016.
  3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  οι  εξής οικονομικοί φορείς:  

Προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην               1ητάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατασκευή υδραυλικών έργων και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του                                                               σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.377,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών,  μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή έως 19/02/2018. Ο χρόνος ισχύος   των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων                                                      (αρ. εναρ. Έργου 2017ΕΠ08810059). Το έργο είναι ενταγμένο στο  Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Έργου.
  4. Η παρούσα Περίληψη είναι ενδεικτική,  απόλυτη ισχύ έχει η πλήρης Διακήρυξη της Δημοπρασίας η οποία είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων (σύμφωνα με την ανωτέρω παράγρ.2 της παρούσας), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, γνώση της οποίας οφείλει να έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος (άγνοια της πλήρους Διακήρυξης δεν δικαιολογείται).

                                                                            

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

Θεόδωρος Βαλσαμίδης