Περίληψη Διακήρυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                       

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)                 

 

 

                                                  Μυτιλήνη  11/04/2017

                    Αρ. πρωτ.  1625α 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή   του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ" ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ» προϋπολογισμού 2.300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45210000-2, 45214400-4, 45453100-8, 45212350-4), με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15% και πρόβλεψη αναθεώρησης) ίσο με  2.300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Τιμολόγιο Μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Μελέτες Εφαρμογής κ.λ.π.) από την έδρα της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΔΤΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου - Μυτιλήνη. Για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού, (Οικονομική προσφορά σε έντυπη μορφή και τα λοιπά τεύχη σε ψηφιακή μορφή) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως από την ως άνω έδρα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν λήψη των τευχών του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο σύνδεσμο: http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22510-36154,36004, FAX επικοινωνίας 22510-36159, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία ο κ. Ιγνάτιος Κοτζαγκιόζης, Μηχανολόγος Μηχ/κός και ο κ. Γεώργιος Μάτσος,  Μηχανολόγος Μηχ/κός στη ΚΔΤΥ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 1. Η δημοπρασία θα γίνει με Ανοιχτή Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης, για σύναψη συμβάσεων κάτω των ορίων (του ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/05/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και προϋπολογισμού, της παρ.2 (α) του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

 

 

 1.  Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και που είναι εγκατεστημένα σε:

       α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια    

      σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με   

      την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν  

     συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης     

     δημοσίων συμβάσεων.

                      3.2 Οικονομικός Φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

                      3.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συµµμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19  και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 39.000 ΕΥΡΩ. Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) μέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Περιφέρειας Β. Αιγαίου και ενάριθμο :  ΣΑΕ 2017ΕΠ08810001 
 4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  1. Προβλέπεται η χορήγηση ποσού προκαταβολής.
  2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ