Περίληψη Διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου " Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών 2017"

  

       

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση    : Πολυτεχνείου 1

Ταχ. Κώδικας: 82131

Πληροφορίες : Παπασπανούδης Παναγιώτης

Τηλέφωνο      : 2271350519

Fax                 : 2271350551

e-mail             : p.papaspanoudis@chios.pvaigaiou.gov.gr

           

ΑΔΑ: 7ΖΓΚ7ΛΩ-82Η

 

 

 

                   Χίος,  6/4/2017

                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. Πρωτ. 1768/6-04-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΗΔ7ΛΩ-7ΡΜ)Διακήρυξή της, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 26/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου  της Π.Ε Χίου της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος  82131, 2ος όροφος, αίθουσα Τηλεδιάσκεψης).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας, Πολυτεχνείου 1, Χίος, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, (ήτοι Τρίτη 25/04/2017) ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου σε σφραγισμένο φάκελο έως την 13η μεσημβρινή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων της  ΣΑΕΠ 588,  με κωδικό 2016ΕΠ58800002.2.

Η Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά στο site www.pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση <<Διαγωνισμοί>>, καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr.

Η δαπάνη της δημοσιεύσεως σε τοπική εφημερίδα βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2271350519 & 2271350520 κον Παπασπανούδη Παναγιώτη και κα Ξυδάδη Δήμητρα.

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

                                                 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ