ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μιχάλων 7, 82132 Χίος

Πληροφορίες: Πουλερέ Σοφία

Τηλ.: 22710-80459

Fax : 22710-26665

e-mail: dioikisi_np@chios.gov.gr

 

 

 

       

   Ημερομηνία:  09-08-2017

  

  

   Α.Π.: 3336 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου Χίου διακηρύττει ότι την 17η Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., στην οδό Μιχάλων 7 και ενώπιον επιτροπής, θα διεξαχθεί επαναληπτική δημοπρασία φανερά, προφορική και πλειοδοτική (όπως όρισε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την α/α 121/2017 απόφασή του), για την μίσθωση διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, επιφάνειας 97τμ, πολυκατοικίας στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Βαλαωρίτου 9β, βάση της 99/2017 (με ΑΔΑ:7Ι54ΟΛΧΞ-Ι6Ω) απόφασης του Δ.Σ και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των #600,00# ευρώ μηνιαίως, με τους εξής όρους:

  1. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετής με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δύο (2) χρόνια.
  2. Τα μισθώματα θα προκαταβάλλονται την 1η εργάσιμη κάθε μήνα στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Χίου.
  3. Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χίου δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του μισθωτού.
  4. Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μίσθωσης και εφ' εξής.
  5. Ο μισθωτής βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τις νόμιμες κρατήσεις και τα τέλη χαρτοσήμου.
  6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όριά του και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση.
  7. Ισχύουν επίσης όλοι οι όροι, που αναγράφονται στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χίου.
  8. Η εκμίσθωση θα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων & Κοινοτήτων», του Π.Δ 34/95, και κάθε μελλοντικής διατάξεως του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα και γενικά της νομοθεσίας περί μισθώσεως.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2271080459.

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΝΠΔΔ

                                            ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

                                                 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                     

                  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ