ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΑΧ

Ελληνική Δημοκρατία

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Νήσου Χίου

 

Τεχνική Υπηρεσία

 

Δημοκρατίας 4,  82131 Χίος

 

Πληροφορίες: Αναστασιάδης Δημήτριος

 

Τηλέφωνο: 2271044351

 

FAX: 2271041553

 

e-mail: dxiosvio@otenet.gr

 

 

Αρ. Πρωτ.5373

 

                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Νήσου Χίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» με προϋπολογισμό 59.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).  Το έργο είναι κατηγορίας Υδραυλικών ή/και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.deyaxiou.gr από 10/8/2017.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους χορηγείται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αίτησης μέχρι και την 31/8/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Νήσου Χίου, στη Λεωφόρο Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β’.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271044351, FAX επικοινωνίας 2271041553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αναστασιάδης Δημήτριος

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/8/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Νήσου Χίου, στη Λεωφόρο Ενώσεως, Βιολογικός Καθαρισμός, Κτίριο Β’.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με την προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) (άρθρο 95 παρ.2 περ.α. του Ν.4412/2016).

 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Υδραυλικών ή/και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

4.3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 254 του ν. 4412/2016 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν.4412/16.

 

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.180,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου (Κ.Π. 15.05.0341)

 

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Νήσου Χίου.

 

8. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.

 

 

Χίος, 7/8/2017

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου

 

 

 

Νεαμονίτης Παντελής