ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:     Οινοπίωνος 1, Χίος,                            Τ.Κ. 82131

Πληροφορίες: Μιχαήλ Πικούνης

Τηλέφωνο:      2271351607

Fax:                   2271351622

 

 

 

 

 

 

 

 

Χίος, 17/05/2017

Αρ.Πρωτ.: 15934

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΠΛΥΤΗ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.
 2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 108.437,92 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
 • 94.293,84 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων)

      και 14.144,08 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 17/05/2017 στην ιστοσελίδα www.chioscity.gr. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2271351607 και στο φαξ 2271351622 από τον υπάλληλο Μιχαήλ Πικούνη.
 2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 15/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 3. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης Β΄ ή μεγαλύτερης στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων).
 4. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για την κατηγορία μελέτης 13 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής οκταετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.
 5. Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Χίου και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Χίου (Κ.Α. 30-7412.012).
 6. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικό, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.
 7. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 2.169,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια, υποκριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21.
 9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Χίου

 

 

 

 

Απόστολος Τζιώτης