ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οινοπίωνος 1

82100 Χίος                                               

Αριθμ. πρωτ. 15933/17-05-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Κεντρικής Χίου,  ΔΕ Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2017» ,  με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιίας με προϋπολογισμό 85.469,89 €  δηλ. δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.gr) ή να τα παραλάβουν από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας στην οδό Οινοπίωνος 1 82100 Χίος.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους διατίθεται στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι τις   12/06/2017.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271351612, FAX επικοινωνίας 2271351622, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Άννα Φουστάνα.

3. Ο ανοικτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/06/2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. (ώρα ληξης), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αργή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α1 τάξη και άνω,  είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

4.3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.710,00 ευρώ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Χίου με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Χίος   17/05/2017

Ο Αντιδήμαρχος

 

Απόστολος Τζιώτης