ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 5/2017 ΔΕΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 5/2017

 

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων για  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας   μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

 

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΜΕΚ

8

Μήνες

3

202

ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1

203

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΜΕΚ

8

Μήνες

2

204

ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1

205

ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΜΕΚ

8

Μήνες

1

206

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΜΕΚ

8

Μήνες

3

207

ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1

208

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΜΕΚ

8

Μήνες

3

209

ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

2

210

ΑΣΠ ΧΙΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΜΕΚ

8

Μήνες

4

211

ΑΣΠ ΧΙΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1

212

ΑΣΠ ΧΙΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

ΤΕ

Μηχανικών

Ειδικότητας

Μηχανολόγων

8

Μήνες

1

213

ΑΣΠ ΧΙΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ

 

ΔΕ

Υπαλλήλων

Γραφείου

8

Μήνες

1

214

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ

 

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΜΕΚ

8

Μήνες

3

215

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ

 

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών

8

Μήνες

1

216

ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ

 

ΔΕ

Τεχνικός Επιμελητής

8

Μήνες

1

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθ.5/2017 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου/των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ αριθ.5/2017, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση    Θέσεις Εργασίας    Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

  1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, οδός ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ, Περιοχή ΚΟΥΡΤΖΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100, αρμόδια υπάλληλος κα ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Μαρία, τηλ.: 22510-26120.
  2. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ & ΤΣΠ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ, Περιοχή ΑΥΛΩΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 81400, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, τηλ.: 22540-22831.
  3. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ & ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ, Περιοχή ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ, Τ.Κ.: 83100, αρμόδια υπάλληλος κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α., τηλ.: 22730-92253, 92504.
  4. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΧΙΟΥ : Γραφεία ΑΣΠ ΧΙΟΥ, ΠεριοχήΛΕΥΚΩΝΙΑ Δήμου Αγίου Μηνά, Τ.Κ.: 82100, αρμόδια υπάλληλος κ. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ Μιχαήλ τηλ.: 22710-44515.
  5. Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ: Γραφεία ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ, Περιοχή ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ, ΣΚΥΡΟΣ, Τ.Κ.: 34007, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΦΕΡΓΑΔΗΣ Μηνάς, τηλ.: 22220-93439.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 05/12/2017 έως και 14/12/2017

 

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ