ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ

                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οινοπίωνος 1

82100 Χίος                                                          

Αριθμ. πρωτ. 39911/02.11.2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΧΙΟΥ 2017»,  με προϋπολογισμό 90.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και συντίθεται από κατηγορία έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 76.922,99€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.chioscity.gr

4. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα:   06/11/2017 και ώρα 7:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα:  30/11/2017 και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

5. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

6. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ.

Ειδικότερα για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφ όσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ.

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με ΚΑ 30-7333.194.

10. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.538,46 ευρώ.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Χίου.

 

Χίος,   02/11/2017

Ο Αντιδήμαρχος

 

Απόστολος Τζιώτης