ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χίου ανακοινώνει στα μέλη του Επιμελητηρίου ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου θα διεξαχθούν στα γραφεία του (Φ. Αργέντη 8-Χίος), στις  16 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο, 09.00 – 18.00 και στις 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, 09.00–18.00.

 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών), που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα του Επιμελητηρίου, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 95401/06-09-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ:6ΑΞΝ465ΧΙ8-ΞΝΕ) ως εξής:

α) Τμήμα Εμπορίου:  οκτώ (8) έδρες,

β) Τμήμα Μεταποίησης: εννέα  (9) έδρες,

γ) Τμήμα Υπηρεσιών: τρεις (3) έδρες,

δ) Τμήμα Τουρισμού: μία (1) έδρα

 

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους δηλ. έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως την 15/12/2016, να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως τις 6 Νοεμβρίου 2017, ως εξής:

Τα Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 και τα Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, να καταβάλλουν τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.

 

Στους εκλογικούς καταλόγους θα καταχωρηθούν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, ήτοι μέχρι και 15/12/2016 και ειδικότερα:

Αυτεπάγγελτα θα καταχωρηθούν τα στοιχεία:

α) του επιχειρηματία για τις ατομικές επιχειρήσεις,

β) των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη,

γ) του ομόρρυθμου  και του ετερόρρυθμου, αν πρόκειται για ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο μέλη.

δ) των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή  και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο και

ε) του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.

 

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄,  εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από το διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Επισημαίνεται ότι στα νομικά πρόσωπα το δικαίωμα ψήφου ασκείται ως ακολούθως:

- στις  ομόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων

- στις ετερόρρυθμες εταιρείες μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών

- στις Ε.Π.Ε. μέχρι και δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος

- στις μονοπρόσωπες  ΕΠΕ μία (1) ψήφος, αυτή του διαχειριστή της

- στις ΙΚΕ μέχρι και δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος

- στις μονοπρόσωπες ΙΚΕ μία (1) ψήφος, αυτή του διαχειριστή της

- στις Α.Ε. τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της,

που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

- στα  υποκαταστήματα ο Διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού

- στους συνεταιρισμούς ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους

 

Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, το αργότερο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2017ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ανά συνδυασμό από τον επικεφαλής του συνδυασμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Επιμελητηρίου τα τελευταία τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι 15/12/2014.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις προθεσμίες που είναι καταληκτικές :

α) Εξόφλησης ή διακανονισμού συνδρομών, που λήγει 06/11/2017.

β)Υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, που λήγει 15/11/2017

γ) Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 08/12/2017.

 

 

                                                                       
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΚΟΛΙΑ

                                 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ