26/7/18 14:40

ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, υπό τους κάτωθι όρους:

ΘΕΣΗ: 1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Αντικείμενο εργασίας:

Ο εργαζόμενος θα ασχοληθεί με:

·Υποστήριξη οικονομικών εργασιών

·Διοικητική Υποστήριξη σχολικής μονάδας

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασίας:

Σεπτέμβριος 2018

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις

· Πτυχίο Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι Διοικητικού-Οικονομικού (Λογιστικού) κλάδου

  1. Επαγγελματική εμπειρία

· Εμπειρία σε θέσεις διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης

  1.  Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)
  1. Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Υποβολή αίτησης

Η Αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@teenschool.gr, µε την ένδειξη «Αίτηση πρόσληψης για τη θέση Διοικητικού-Οικονομικού Προσωπικού» έως και20-08-2018

Κάθε αίτηση-δήλωση, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με την εξής σειρά:

1. Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριο

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

4. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα Προσόντα του υποψηφίου:

(Α) Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση που στους τίτλους σπουδών δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου σε αριθμητική κλίμακα, χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση του τμήματός τους ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, με σχετική αναγραφή αυτού)

(Β) Έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά), τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση ανά σελίδα ως εξής - σύμφωνα με το ν.4250/2014:

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης του υποψηφίου.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με την εν λόγω εργασία , η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.